• കമ്പനി

ഫുഹൈ "മാനേജ്മെന്റ് തികഞ്ഞ, ഒരുമിച്ചു വികസ്വര-പ്രയോജനം പരസ്പര" അതിന്റെ മാർഗനിർദേശമായി എടുക്കും, "ആത്മാർഥത നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ചികിത്സാ" എന്ന കോർ തത്വത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നു "ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും നല്ലത് സേവനം" പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന അതിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ ആയി.

ഞങ്ങൾ ഒരു അതിശക്തമായ വ്യവസായത്തിലും നമ്മുടെ ഉൽപന്നങ്ങളെയും ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനി എന്നു പരിശ്രമിക്കുന്നു ഉപഭോക്തൃ സാധാരണ ആവശ്യമായ ...