រោងចក្រទេសចរណ៍

Fuhai ដែក

គុណភាពជាលើកដំបូង, កិត្តិស័ព្ទជាលើកដំបូង